Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1130 – 1132

Chương 1130: Phản kích

Minh đạt hồi chính mình vị trí ngồi hảo, Ích Châu vương lại khẽ cười một tiếng cùng thái hậu nói: “Mẫu hậu không biết, ta là xem tiểu nương tử này quen mắt được rất, gần đây bên ngoài thịnh truyền tiểu thần y không phải tiến cung vì hoàng tẩu thỉnh quá mạch sao? Ta Tằng Viễn xa gặp qua nàng một mặt, tựa hồ liền trường dáng dấp như vậy.”

Read more…