Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1763 – 1766

Chương 1763: Quân thần

“Chẳng hề hội thế nào làm, ” Dương Hòa Thư nói: “Hắn hội nói, bệ hạ sớm đã điều tra rõ đầu đuôi, biết này sự cùng các ngươi mẫu tử không quan hệ, chỉ là hiện tại cũng không có xác thực chứng cớ chứng minh là ngươi cậu việc làm, các ngươi mẫu tử chủ động đáp ứng, hoàng đế xưa nay sủng hài tử, hắn biết ngươi điều này là bởi vì lo lắng cậu, trong lòng chỉ hội tâm đau ngươi, cảm thấy ngươi là tấm lòng son lại hiếu thuận, lại thế nào hội trách móc ngươi đâu?”

Read more…