Ảnh đế lão bà – Ch 125 (Phiên ngoại 3)

125, phiên ngoại tam . . .

Hoắc Lăng mới ba mươi hai tuổi, tuy rằng có thê có tử, so với quốc nội rất nhiều tiểu thịt tươi còn muốn tuổi trẻ, hắn hiện tại thành thật đến danh quy quốc tế ảnh đế, một thời gian thân giá tăng gấp bội, tiền đồ không thể đo lường.

Đọc tiếp