Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 629 – 630

Chương 629: Trưởng thành

Cố Cảnh Vân cùng Tần Tín Phương quan ở trong thư phòng nói chuyện, mãi cho đến sắc trời dần tối hai người mới ra, Hà Tử Bội thủ ở bên ngoài, xem thấy cửa phòng mở ra vội vàng đứng lên.

Đọc tiếp