Browsed by
Month: August 2022

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 453 – 457

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 453 – 457

Chương 453: Đồ chơi làm bằng đường

Triệu Hàm Chương nhanh chóng leo đến phía trên nhất, cùng một cái thanh niên cùng một chỗ bắt lấy dây thừng đem xà nhà treo lên trên, phía dưới nhân gặp nàng thế nhưng thật có thể cùng nam nhân dường như treo lên gỗ tới, không từ líu lưỡi.

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 445 – 448

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 445 – 448

Chương 445: Lại ban chiêu hiền lệnh

Triệu Hàm Chương mới vừa ngồi xuống, Phạm Dĩnh liền đi lên bẩm báo, “Sứ quân, sở hữu dân tị nạn đều an bày xong, thành trung có rảnh căn nhà, Ân Thịnh nhường nhân đưa một xấp củi gỗ cùng than củi đi qua, đêm nay có thể vượt qua một đêm.”

Read More Read More