Phượng sách Trường An – Ch 522 – 523

522, tiếp chỉ!

Ly khai bạch tháp Quân Vô Hoan cũng chưa có trở lại Minh Kính sân nhỏ trong, mà là quay người liền lược vào Bắc Tấn trong hoàng cung. Bắc Tấn Hoàng cung cung tường tuy rằng cao lại cũng ngăn không được Quân Vô Hoan như vậy tuyệt đỉnh cao thủ.

Read more…