Browsed by
Category: Uncategorized

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2969 – 2971

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2969 – 2971

Chương 2969: Ruộng muối

Hắn đi ra phía trước nhìn chòng chọc mặt nước ở dưới nhìn xem, này nhất xem liền nhìn ra bất đồng tới, cùng bình thường ruộng nước không giống nhau, mặt nước ở dưới có chút trở nên trắng, lại cũng không phải bùn lắng, khả cũng không tượng muối, thái tử hoài nghi xem hướng Bạch Thiện, “Phía dưới là muối?”

Read More Read More