Đích nữ trọng sinh ký – Ch 2160

Chương 2160: Thiết Khuê phiên ngoại (86)

Đoạn Hồng Lang cùng Vi thị tự nhiên không bằng lòng hồi hương hạ, đoạn đông tử quẳng xuống một câu nói: “Muốn không hồi hương hạ, chúng ta cấp các ngươi mua ruộng đồng xây một ngôi nhà. Nếu không các ngươi liền lưu tại huyện thành, về sau có việc đừng tới tìm chúng ta.”

Read more…