Browsed by
Tag: Úc Vũ Trúc

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 961 – 962

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 961 – 962

Chương 961: Thống khổ

Triệu Hàm Chương liền đứng thẳng người, đứng tại hai người trung gian nói: “Tiếp xuống chúng ta liền làm cái trò chơi đi, ta hỏi vấn đề, xem ai có thể hồi đáp được vừa nhanh vừa chuẩn xác thực, chậm kia một cái liền muốn cấp đao phủ tấu miếng thịt nha, chung quy ta đáp ứng hắn, thế nào cũng được cấp hắn lấy hồi lưỡng đấu lương đi?”

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 949 – 950

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 949 – 950

Chương 949: Lợi ích bất đồng

Triệu Hàm Chương ra roi thúc ngựa hướng thượng cốc quận đi, nàng không biết, lúc này thượng cốc quận cùng Bắc Bình quận chỗ giao giới, tứ chi đại quân xa xa tương vọng, không khí không phải rất hảo, nhưng đại gia đều không động thủ.

Read More Read More