Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 591 – 595

Chương 591: Ta biết

Trang tiên sinh nói: “Ngươi xưa nay cao ngạo, tại thất lý thôn thời, tới lui đều là hồn nhiên chi nhân, tại những phương diện này không khỏi có chút thiếu sót. Cho nên lần này nhập học phủ học, mới bắt đầu ngươi hội so người khác càng gian nan một ít, đặc biệt ngươi còn so còn lại học sinh niên kỷ càng tiểu, càng dẫn nhân chú mục.”

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 539 – 547

Chương 539: Dọa nhân

Trang tiên sinh bị ồn ào đến không được, từ trong thư phòng ra thời điểm, xem đến chính là bạch thiện cùng bạch nhị chính áp một cá nhân tại đánh, mà Đại Cát dựa vào ở trên cửa ngăn trở bên ngoài kêu tiếng cùng gõ cửa tiếng.

Read more…