Phượng sách Trường An – Ch 207

207, lại nhập hoàng cung!

Thương Vân Thành

Quân Vô Hoan còn không mở to mắt liền cảm giác đến một loại phảng phất gọt vỏ áp chế cốt đau đớn, hai cổ nội lực ở trong cơ thể hắn tùy ý đấu đá lung tung, mỗi một đạo nội lực xông qua địa phương đều đau được đủ để cho người bình thường kêu cha gọi mẹ.

Read more…