Mật nha bảy mươi niên đại

Tác giả: Nữ vương bất tại gia

Văn án:

Vừa tỉnh ngủ, trở lại năm 1969.
Áp giếng nước cạc cạc rung động, trên tường đại biểu ngữ ở trong gió phốc tốc, nàng là kế tám cái đường ca sau đó cuối cùng bị trông tới cái đó tiểu nha đầu.
Bần cùng lạc hậu niên đại, nàng lại là hũ mật trong toát ra tiểu nha nhi, chú định bị che chở nhất thế.

LINK DOWNLOAD FILE DOC

WATTPAD