Trưởng đích

Tác giả: Hoàn Nhĩ wr

Văn án:

Tạ thị mưu, là Phó gia trăm năm số mệnh.
Phó hầu gia mưu, là quyền thế tiền đồ.
Trong mộng nàng là bị đánh cờ thua trận phế cờ, mẫu thân đầu hoàn tự sát, nàng bị vội vàng thấp gả cấp Lục gia vị kia danh khắp thiên hạ hàn môn tử đệ, lại tại rất tốt niên hoa, vội vàng mất sớm.
Làm nàng mở mắt tỉnh lại, cười lạnh thành tiếng, các ngươi đều nên hảo hảo sám hối!

Wattpad (Full)

Download file word doc